Dagelijks omweiden voor een hoger saldo

Dagelijks omweiden voor een hoger saldo

Via zijn adviesbureau Obs’Herbe werkt Pieter Van Rumst weideplannen op maat uit. Pieter is immers overtuigd van de voordelen van beweiden als je bedrijf over voldoende grond beschikt. Pieter: “Je kan gras op verschillende manieren aan je dieren voederen. Je kan ze laten grazen, je kan maaien en zomerstalvoederen, hooien of inkuilen. Deze verschillende technieken kennen erg grote verschillen in kostprijs, maar niet zozeer in melkproductie. Beweiden levert 10 tot 20% minder droge stof opbrengst dan inkuilen van gras, maar de kostprijs per kg droge stof wordt wel gehalveerd bij weiden vergeleken met inkuilen. Intensief beweiden, bv. door een systeem van dagelijks omweiden zoals bij Marc, kan een winst opleveren van €1 per koe per dag”.

Weideplan in functie van de boer én de koeien

De opmaak van een weideplan vergt meestal een aantal voorafgaande gesprekken: Welke wensen heeft de veehouder? Welke mogelijkheden zijn er op het bedrijf? Hoeveel grond is er voor hoeveel dieren? Die vragen leiden tot een weidesysteem dat past bij de boer én de koeien. “Er bestaan een heleboel weidesystemen maar in sé zijn er 2 uitersten: standweiden en omweiden. Standweiden is er op gericht het vee gedurende het hele groeiseizoen in één of twee grote percelen te weiden. Kurzrasen is daar een voorbeeld van.  Bij omweiden streeft men naar een inscharen bij een gewasproductie van een bepaald aantal kg droge stof per ha, bijvoorbeeld bij Dagelijks Omweiden, Stripgrazen, Klokweiden of ABC-weiden voor automatische melksystemen. Roterend Standweiden of Nieuw Nederlands Weiden zijn dan weer tussenvormen van stand- en omweiden,”, aldus Pieter.

Dagelijks omweiden

“Bij Marc kozen we voor een systeem van dagelijks omweiden. Elke dag krijgen de dieren een nieuw perceeltje toegewezen. Bij dagelijks omweiden streven we naar 250 weidedagen per seizoen, een opname van meer dan 3000 kg droge stof vers gras per koe en meer dan 10 ton droge stof grasproductie per ha. Er wordt getracht in te scharen in het 3e bladstadium van het gras, hetgeen een compromis is voor de duurzaamheid van het gras en anderzijds optimale kwaliteiten heeft om aan de behoefte van de melkkoe te beantwoorden. In het voorjaar, wanneer de grasgroei hoog is, wordt er gemaaid voor de wintervoorraad, maar steeds in functie van de beweiding. Dit systeem geeft in mijn ogen de hoogste grasgroei en het minste beweidingsverliezen. De dieren krijgen dagelijks vers gras en steeds hetzelfde aanbod, wat leidt tot minder productieschommelingen. Dit systeem geeft ook een dagelijkse routine, zowel aan de landbouwer als aan het vee. Het is één van de intensiefste beweidingssystemen, de dieren worden echt getraind om hun bordje leeg te eten” vertelt Pieter.

Bijvoederen op basis van de stocking rate

Hoeveel uur de koeien buitenkomen en of ze bijgevoederd moeten worden kan berekend worden op basis van de stocking rate, de veedichtheid. Pieter legt uit: “Dit is het aantal koeien gedeeld door het aantal hectaren voor weidegang waar je over beschikt. Bij een stocking rate van 2 à 3, zoals het geval bij Marc (50 koeien op 20 ha), kan je de dieren dag en nacht laten weiden en is bijvoederen eigenlijk overbodig. Bij een stocking rate van 4 à 5 kunnen de dieren gedurende de helft van de dag op de weide en moet er toch zo’n 7 kg bijgevoederd worden. Bedraagt je stocking rate meer dan 5, dan beperk je de weidegang tot een kleine dag en moet er ca. 10 kg droge stof bijgevoederd worden. Vanaf een stocking rate van 10 kan de weide enkel fungeren als uitloop en minder voor begrazing”.